בקשת היתר כניסה לשטח הסגור בהכרזה בדבר סגירת שטח

(איסור כניסה ושהייה)(ישראלים)(איזור A) מיום 5/10/00
כתב אזהרה, התייחסות ונטילת אחריות 1. נבקש בזאת כי יינתן על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, או על ידי מי שהוסמך לכך מטעמו היתר כניסה לשטח הסגור בהכרזה בדבר סגירת שטח (איסור גישה לשטחים ישראלים)(אזור A), מיום 5/10/00 (להלן: "השטח הסגור"), שהוא שטח סגור בהסדר זה לפי סעיף 318 לצו בדבר הוראות ביטחון (נוסח משולב) (יהודה והשמורון) (מס' 1651) התש"י - 2009 בכפוף לכך שאמלא אחר כל תנאי היתר כניסה האמורים בכתב זה.

 2. ואני מצהיר בזה בחתימת ידי כי :
  1. הנני הח"מ הפועל עבור/מטעם טיולים ואגדות והמבקש להיכנס לשטח הסגור :
  2. הוזהרתי, והנני מודע לכך שבשטח הסגור מתקיימים אירועי לחימה שונים וקיימים סיכונים ביטחוניים ובטיחותיים לשוהים בו בכלל, ולאזרחים ותושבים ישראלים בפרט, מהם עלול אני להיפגע בגופי או ברכושי, חרף זאת, הנני מעוניין כי יינתן לי היתר להיכנס לשטח הסגור.

 3. אני מתחייב בזה לנהוג בזהירות מרבית, למלא אחר כל התנאים שיוטלו עליי על ידי שלטונות צה"ל ולפעול עפ"י הוראותיהם בכניסה לשטח, בשהייה בו וביציאה ממנו, ובין היתר לנהוג כדלקמן :
  1. לבצע תיאום מול ק' פניות ציבור פקמ"ז לפני כל כניסה לשטח הסגור.
  2. למסור לידי ק' פניות ציבור פקמ"ז מידע המאפשר יצירת קשר עמי כל זמן שהייתי בתחומי השטח הסגור (לרבות מספר הטלפון הסלולארי המצוי ברשותי וכל כיו"ב).
  3. לפנות את השטח הסגור, ללא כל דיחוי, מיד שאקבל הודעה על כך מאת הגורמים המוסמכים לכך בצה"ל או עם פקיעתו של היתר שיינתן לי לכניסה לשטח זה.

 4. ביודעי את הסכנות הנ"ל, ולאחר שהערכתי את הסיכונים הצפויים לי בשטח הסגור, הנני נוטל בזה מרצוני הטוב והחופשי את הסיכונים על עצמי, ומוותר בזה כלפי מדינת ישראל/משרד הביטחון ו/או עובדיהם ו/או חייליהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הפועל בשמם ו/או מטעמם על כל תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר עם כל נזק לגוף ו/או לאובדן רכוש ו/או מוות מכל סוג או דרגה שיגרמו לי בכל צורה שהיא, מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן תוך כדי כניסה ו/או שהייה בשטח הסגור.1"]